fantv fanradio livescore tabeller spelschema tvmatcher Champions League 08Fotboll CCM allsvenskanfantasy Prylhornan
START  Fotboll: SVERIGE | ENGLAND | ITALIEN | SPANIEN | TYSKLAND | EUROPA | VÄRLDEN  Ishockey: SVERIGE | NHL  Bandy: SVERIGE  Övrigt: US SPORTS | FORUM | BETTING
Medlem
Besökare: 82270 | Medlemmar: 184381

Kom ihåg mig

STADGAR

SFSU:s stadgar.

SFSU, STADGAR
 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Avdelning 1 – Allmänna bestämmelser (§§ 1-10)

Avdelning 2 – Föreningens medlemmar (§§ 11-16)

Avdelning 3 – Årsmöte och extra årsmöte (§§ 17-30)

Avdelning 4 – Styrelsen (§§ 31-46)

Avdelning 5 – Valberedningen (§§ 47-50)

Avdelning 6 – Revisor och revision (§§ 51-55)

Avdelning 7 – Kansli (§§ 56-60)
 
 
 
 
Avdelning 1 – Allmänna bestämmelser
 

§ 1 Ändamål
 
Föreningen är en rikstäckande organisation för Sveriges fotbollssupportrar och har somändamål att representera dessa i frågor som rör svensk fotboll och svensk supporterkultur och vara deras röst i debatten om den svenska fotbollens utveckling.
 
Föreningen skall verka för en ansvarstagande, positiv och mångfaldig läktarkultur.
 
Föreningen skall verka för att den demokratiska traditionen inom svensk fotboll bevaras, och bevaka intressen hos berörda fotbollsföreningars medlemmar.

Föreningen skall sträva efter att svensk fotboll omges av ett regelverk som kan upplevas som legitimt av alla det berör.
 
Föreningen anser att dialog och delaktighet mellan alla aktörer är nödvändig för en positiv utveckling av svensk fotboll.
 
Föreningen skall vara en aktiv part i denna utveckling.
 
Föreningen är politisk obunden och fristående från Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF), Svenska Fotbollförbundet (SvFF) samt de klubbar och Idrottsaktiebolag vars supporterföreningar finns representerade i föreningen.
 
 
§ 2 Sammansättning

Föreningen består av de juridiska personer, i huvudsak ideella föreningar, eller annan särskild gruppering, som upptagits som medlemmar i enlighet med dessa stadgar.
 
inom föreningen kan en särskild stödorganisation bildas där även enskilda fysiska personer kan bli medlemmar. Rättigheter och skyldigheter för dessa medlemmar regleras av styrelsen.
 
 
§ 3 Hemort
 
Föreningens hemort är Stockholm.
 
 
§ 4 Föreningens namn
Föreningens namn är Svenska Fotbollssupporterunionen och förkortas SFSU.
 
För ändring av föreningens namn krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
 
 
§ 5 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
 
 
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.
 
 
§ 7 Fullmakt att teckna föreningen
Föreningen får tecknas av styrelsen i sin helhet eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.
 
Föreningens ordförande äger alltid rätt att ensam teckna föreningen men utövande av sådan rätt skall styrelsen omedelbart informeras om.
 
 
§ 8 Stadgetolkning m.m.
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
 
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.
 
Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras av nästkommande årsmöte eller av styrelsen.
 
Om styrelsen tagit beslut enligt ovan skall nästkommande årsmöte informeras om dessa beslut.
 
 
§ 9 Stadgeändring
 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
 
 
§ 10 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
 
Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens samtliga tillgångar tillfalla fond eller organisation som främjar positiv supporterkultur och som utses av årsmötet.
 
Beslutet skall snarast delges Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) samt Svenska Fotbollförbundet (SvFF).
 
 
 
Avdelning 2 – Föreningens medlemmar
 

§ 11 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen.
 
Ansökan om medlemskap skall avslås om medlemssökanden ej kan betecknas som erkänd supporterorganisation eller om förutsättningar för uteslutning av medlem föreligger vid ansökan.
 
Beslut att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt vad den medlemssökande skall iaktta för att kunna godkännas som medlem om detta är möjligt.
 
Beslut om vägrat medlemskap kan överklagas att avgöras på årsmöte.
 
 
§ 12 Utträde
 
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
 
Medlem som inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
 
 
§ 13 Uteslutning av medlem
 
Medlem får uteslutas ur föreningen om denna har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens ändamål eller intressen eller verksamhet, eller skadat föreningen i övrigt.
 
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan begränsad uteslutning får som mest omfatta en tid av två år från beslutsdagen.
 
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
 
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av styrelsen och kan överklagas att avgöras på årsmöte
 
 
§ 14 Medlems rättigheter
 
Medlem har
 
1. rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 
2. rätt att få information om föreningens angelägenheter
 
3. rätt att ta del av de förmåner föreningen förhandlat fram för medlemmarna
 
4. yttranderätt, förslagsrätt och närvarorätt på föreningens årsmöte och extra årsmöte enligt § 11
 
Rösträtt på föreningens årsmöte och extra årsmöte regleras särskilt i dessa stadgar § 21
 
 
§ 15 Medlems skyldigheter
 
Medlem
 
1. skall följa föreningens stadgar
 
2. skall betala de av föreningen beslutade avgifterna
 
3. får inte överlåta eller genom fullmakt överföra sitt medlemskap till annan
 
 
 
§ 16 Stödmedlemskap
 
Stödmedlemskap beviljas av styrelsen.
 
Ansökan om stödmedlemskap får avslås om förutsättningar för uteslutning av medlem föreligger vid ansökan.
 
Beslut att avslå stödmedlemskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt vad den medlemssökande skall iaktta för att kunna godkännas som stödmedlem om detta är möjligt
 
 
 
Avdelning 3 – Årsmöte och extra årsmöte

 
§ 17 Tidpunkt
 
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls efter att den Allsvenska säsongen har spelats klart, men före Svenska Fotbollförbundets representantskapsmöte. 
 
Styrelsen bestämmer tid och plats för mötets genomförande.
 
 
§ 18 Kallelse
 
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast sex veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning av föreningen eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
 
Kallelsen skall även innehålla uppgift om var medlemmen kan vända sig för att få information inför årsmötet, såsom redogörelser, förslag och andra handlingar av intresse för medlemmen.
 
 
§ 19 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet.
 
Förslag från medlem eller stödmedlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
 
 
§ 20 Närvarorätt på årsmötet
  
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och andra avgifter som beslutats av föreningen, och som godtagits som medlemmar har närvarorätt på årsmötet.
 
Organisation som är stödmedlem eller ej är medlem i föreningen men som ändock vill närvara på årsmötet måste ansöka om närvarorätt hos styrelsen senast två veckor före årsmötet. Detsamma gäller stödmedlem som är fysisk person.
 
Beslut om närvarorätt för icke medlemmar eller icke stödmedlemmar på årsmöte får inte överklagas.
 
 
§ 21 Rösträtt på årsmötet
 
Endast medlem i dessa stadgar innehar rösträtt på årsmöte och extra årsmöte.
 
Organisation eller fysisk person som upptagits som stödmedlem i dessa stadgar, innehar ingen rösträtt, liksom organisation, stödmedlem eller annan som ansökt om närvarorätt eller annars erhållit närvarorätt av styrelsen enligt § 20.
 
Rösträttens storlek föreslås av styrelsen och skall anslås i samband med kallelsen till årsmötet eller extra årsmötet. Styrelsen skall även bifoga motivering till föreslagen röstlängd. Rösträtten kan vara lägst en röst och högst tre röster.
 
Rösträtten utövas genom närvaro av en klubbdelegat per SEF-klubb. Det åligger medlemmarna till SEF-klubben att skriftligen senast en vecka före årsmötet.
 
Röstlängden fastställs av årsmötet och vid röstning angående röstlängd erhåller alla SEF-klubbar 1 röst.
 
Anmäla till styrelsen vem som är medlemmarnas klubbdelegat. Rösträtten får inte på annat sätt än vad som i föregående stycke sägs utövas genom Ombud, ej ens vid företeelse av giltig fullmakt, eller överlåtas till annan.
 
Den som av årsmötet eller extra årsmötet väljs till ordförande för mötet innehar alltid En röst vid omröstningar oaktat vad som i första stycket reglerats.

 
§ 22 Beslutsmässighet
 
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande på mötet.
 
 
§ 23 Beslut
  
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
 
§ 24 Omröstning

Vid omröstning (acklamation eller votering) avgörs alla frågor genom relativ enkel majoritet, förutom i fall där annat enligt dessa stadgar sägs (kvalificerad majoritet).
 
Val avgörs genom relativ enkel majoritet. Med relativ enkel majoritet menas att den som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Med kvalificerad majoritet menas 2/3 av antalet avgivna röster.
 
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.
 
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock omröstning ske slutet. Sådan begäran måste framställas innan beslut fattats.

 
§ 25 Nedläggande av röst, reservation och röstningsskyldighet för ordförande.
 
Närvarande röstberättigad medlem har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller ett beslut. Medlemmen har rätt att begära anteckning i protokollet vid nedläggande av sin röst vilket skall anmälas omedelbart vid röstningstillfället.
 
Närvarande röstberättigad medlem har även rätt att i ett visst ärende reservera sig mot beslut och få reservationen antecknad i protokollet.
 
För det fall det uppstår lika röstetal vid omröstning och röstreglerna i § 24 3 st. ej är tillämpliga har ordföranden vid årsmötet en villkorslös plikt att avge sin röst.
 
Har ordföranden nedlagt sin röst skall detta protokollföras som ogiltigt nedläggande av röst av ordförande.
 
 
§ 26 Bordläggning av fråga
 
Ett ärende skall bordläggas om det begärs av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Ett bordlagt ärende skall behandlas på nästkommande ordinarie årsmöte eller på ett extra årsmöte om styrelsen så bestämmer.
 
Ett ärende som har bordlagts får inte bordläggas ännu en gång om det inte föreligger särskilda skäl att genomföra ännu en bordläggning. Dessa skäl måste framgå i beslutet om förnyad bordläggning.
 
 
§ 27 Valbarhet till styrelsen, valberedning och revisor
 
Valbar till styrelsen, valberedningen och revisor är person nominerad av medlem i föreningen.
 
Ytterligare bestämmelser om revisors valbarhet finns i 51 § 4 st.
 
 
§ 28 Ärenden vid årsmötet
 
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
 
1. Mötet öppnas.
 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  
3. Fastställande av dagordningen.
 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 
5. Upprop av anmälda klubbdelegater.
 
6. Fastställande av röstlängd.
  
7. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt vid behov rösträknare.
 
8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 
9. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 
11. Fastställande av medlemsavgifter.
 
12. Val av:
 
a) föreningens ordförande för en tid av ett år,
b) sex ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,
c) Behövligt antal suppleanter i styrelsen för en tid av ett år,
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år (som revisor eller suppleant får ej styrelseledamot utses), 
e) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande (ledamöterna bör utgöras av en representant från respektive region Norr/Syd/Väst/Öst).
 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 
14. Övriga frågor.
 
15. Mötet avslutas.
 
 
§ 29 Protokollet
 
Protokollet skall redovisa, förutom vad som i § 28 p 1-15 stadgas, vilka ledamöter i styrelsen och suppleanter som har närvarat vid årsmötet.
 
Vidare skall framgå om övriga personer med förtroendeuppdrag har närvarat, såsom revisor, revisorsuppleant samt sammankallande i valberedningen och dess ledamöter.
 
Protokollet skall i övrigt för varje ärende redovisa

1. vilka meningar som yttrats av betydelse i ärendet, 
 
2. genomförda omröstningar och hur de utfallit, 
 
3. vilka röster som nedlagts, 
 
4. vilka beslut som har fattats. 
 
Protokollet, som skall vara skriftligt, måste justeras av ordföranden och sekreteraren vid mötet samt av årsmötet utsedd justeringsman för att äga giltighet.
 
När protokollet är justerat skall detta offentliggöras medlemmarna på sätt som styrelsen finner lämpligast. 
 
 
§ 30 Extra årsmöte
 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 
 
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom en vecka kalla till sådant möte att hållas inom tre veckor från kallelsen.
 
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda sådan kallelse.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
 
Vad som regleras i §§ 21 och 22 avseende rösträtt och beslutsmässighet gäller även vid extra årsmöte.
 

 
Avdelning 4 – Styrelsen 
 

§ 31 Sammansättning
 
Styrelsen består av en ordförande samt ytterligare sex ledamötersom valts på årsmöte.
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Därefter väljs de övriga befattningshavare som behövs.
 
Vid förfall av ledamot inträder suppleant som är vald av årsmötet. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
 
Avgår styrelsens ordförande före mandattidens utgång skall extra årsmöte hållas för att utse ny ordförande. Skall årsmöte hållas inom fyra månader från ordförandens avgång behöver dock ej extra årsmöte hållas utan en tillförordnad ordförande får av styrelsen utses. Till dess tillförordnad ordförande har utsetts eller extra årsmöte ägt rum skall vice ordföranden inträda i ordförandens ställe.
 
 
§ 32 Styrelsens åligganden
 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
 
Styrelsen skall inom ramen för föreningens ändamål och målsättning svara för att föreningens verksamhet bedrivs enligt stadgarna samt för att tillvarata medlemmarnas intressen. 
 
Det åligger styrelsen särskilt att
 
1. tillse att för föreningen gällande regler och lagar iakttas och efterlevs,
 
2. verkställa av årsmötet fattade beslut,
 
3. planera och leda arbetet inom föreningen,
 
4. ansvara för och förvalta föreningens medel,
 
5. tillställa revisor räkenskaper m.m. enligt § 52 1-2 st. 
 
6. förbereda årsmöte. 
 
 
§ 33 Ordföranden

Ordföranden är föreningens officiella representant.
 
Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
 
Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
 
 
§ 34 Sekreteraren
 
Sekreteraren skall förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten samt även föra protokoll över sådana sammanträden och möten.
 
Sekreteraren skall även se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt och att beslut som fattats har verkställts.
 
Sekreteraren skall tillsammans med ordföranden se till att dessa stadgar efterlevs.
 
 
§ 35 Kassören

Kassören skall se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen och att dessa medel förvaras på betryggande sätt.
 
Kassören skall även löpande kunna redovisa för hur mycket som föreningen har i tillgångar och skulder.
 
Det åligger också kassören att föra förteckning över medlemmarna samt att styrelsen löpande informeras om aktuellt medlemsantal.
 
 
§ 36 Ledamot av styrelsen och suppleant
 
Person som är vald av årsmöte såsom ledamot av styrelsen skall sköta sitt uppdrag med den omsorg och nit som krävs.
 
Ledamot är ansvarig inför styrelsen för de uppgifter styrelsen må lägga på vederbörande och skall även vara lyhörd och tillmötesgående gentemot medlemmarna.
 
Vad som i första stycket sägs om styrelseledamot gäller även suppleant i styrelsen.
 
 
§ 37 Styrelsemöte
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller sekreteraren, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Kallelse bör ske senast en vecka innan styrelsemötet.
 
Vid sammanträde skall protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och sekreteraren.
 
Styrelsen får sammanträda genom telefonmöte eller liknande.
 

§ 38 Protokollet
 
Protokollet skall redovisa vilka ledamöter och suppleanter som närvarat och vilka ärenden som styrelsen handlagt samt datum, tid och plats för mötets genomförande.

Protokollet skall i övrigt för varje ärende redovisa
 
1. vilka meningar som yttrats av betydelse i ärendet, 
 
2. genomförda omröstningar och hur de utfallit samt hur varje ledamot har röstat, 
 
3. vilka beslut som har fattats, 
 
4. vilka reservationer som anmälts mot beslutet. 
 
För det fall det hållits en sluten omröstning skall detta framgå i protokollet, och då krävs ej att det protokollförs hur varje ledamot röstat. Protokoll skall snarast på sätt som Styrelsen anser lämpligast tillställas medlemmarna när protokollet
justerats.
 
 
§ 39 Beslutsmässighet på styrelsemöte
 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst tre ledamöter inklusive ordföranden är närvarande.
 
Har ordföranden förfall är styrelsen beslutmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.
 
 
§ 40 Beslut och omröstning på styrelsemöte 
 
Beslut fattas i enligt förfarande beskrivet i § 23.

Röstning sker genom acklamation (bifallsrop) eller om styrelseledamot så begär genom votering (rösträkning). Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.
 
Omröstningar får ej ske genom ombud. En styrelseledamot får ej heller ge annan styrelseledamot fullmakt att föra hans talan eller rösta å dennes vägnar. 

  
§ 41 Nedläggande av röst, reservation och röstningsskyldighet för ordförande

Ledamot har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller ett beslut.
 
Ledamot har rätt att begära anteckning i protokollet vid nedläggande av sin röst vilket skall anmälas omedelbart vid röstningstillfället till sekreteraren.
 
Ledamot har även rätt att reservera sig mot ett beslut om denne så önskar. Sådan reservation skall anmälas innan sammanträdet avslutas och antecknas i protokollet.
 
För det fall det uppstår lika röstetal vid omröstning och röstreglerna i § 40 2 st. ej är tillämpliga har ordföranden vid mötet en villkorslös plikt att avge sin röst. Har ordföranden nedlagt sin röst skall detta protokollföras som ogiltigt nedläggande av röst av ordförande.
 
 
§ 42 Tystnadsplikt för styrelseledamot
 
Styrelsens ledamöter kan av ordföranden vid mötet åläggas tystnadsplikt avseende en viss fråga eller generellt avseende ett styrelsemöte om skäl för detta finnes.
 
Tystnadsplikten innebär att ledamot inte under några omständigheter får yppa vad som sagts vid mötet om det tystnadsplikten rör för någon som inte ingår i styrelsen.
 
Tystnadsplikten gäller även gentemot suppleant till styrelsen.
 
Ordförandes beslut om tystnadsplikt får inte överklagas.
 
 
§ 43 Bordläggning av fråga
 
Ett ärende skall bordläggas om det begärs av minst 2/3 av ledamöterna. Ett bordlagt ärende skall behandlas på nästkommande styrelsemöte.
 
Ett ärende som har bordlagts får inte bordläggas ännu en gång om det inte föreligger synnerliga skäl att genomföra ännu en bordläggning. Dessa skäl måste framgå i beslutet om förnyad bordläggning.
 
 
§ 44 Överlåtelse av beslutanderätten
 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda frågor till olika arbetsgrupper eller till viss enskild medlem om styrelsen anser detta är till gagn för föreningen och dess medlemmar.
 
Överlåtelse enligt ovanstående stycke skall ske i skriftlig form enligt vilket det klart framgår vilka befogenheter vederbörande fått genom överlåtelsen.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt första stycket skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
 
Beslut som enligt dessa stadgar skall fattas av styrelsen får ej överlåtas eller delegeras.
 
 
§ 45 Arvode och övriga förmåner för styrelseledamot,suppleant och annan
 
Styrelsen får besluta om ersättning till styrelsens ledamöter.
 
Revisor skall fortlöpande få information om utbetalda ersättningar och har rätt att upphäva beslut om ersättning med omedelbar verkan samt när särskilda skäl föreligger besluta om återkrävande av utbetalade ersättningar. Beslut om återkrävande av utbetalade ersättningar skall motiveras.
 
Ersättning för kostnader som styrelseledamot eller annan ådragit sig vid exempelvis möten eller övriga arrangemang av betydelse för föreningen kan genom beslut av styrelsen eller kassör utbetalas till styrelseledamot eller annan. Sådana
utbetalningsbeslut har revisor ej rätt att upphäva eller återkräva.
 
 
§ 46 Föreningsordförandes och styrelseledamots entledigande
 
Föreningens ordförande och styrelseledamöter får inte entledigas på annat sätt än genom beslut på årsmöte eller extra årsmöte.
 
Vid föreningsordförandes och styrelseledamots avgång finns bestämmelser i § 32 4-5 st.
 
Vad som i första stycket sägs gäller även suppleant till styrelsen.
 
 
 
Avdelning 5 – Valberedningen 
 

§ 47 Sammansättning
 
Valberedningen består av ordförande som är vald av årsmötet samt ytterligare tre ledamöter. Valberedningen väljs för en tid av ett år.
 
Vid val till valberedningen skall beaktas att varje ledamot i valberedningen representerar respektive region Norr/Syd/Väst/Öst.
 
Avgår ordföranden före mandattidens utgång skall övriga ledamöter utse tillförordnad ordförande inom sig. Detta skall omgående meddelas styrelsen.
 
 
§ 48 Sammanträde

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst två av ledamöterna så bestämmer.
 
 
§ 49 Valberedningens åligganden
 
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
 
Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
 
Valberedningen skall säkra föreningsdemokratin.
 
 
§ 50 Ordförandes och ledamots entledigande
 
Ordförande i valberedningen får endast entledigas genom beslut av årsmöte.
 
Övriga ledamöter får endast entledigas på egen begäran av styrelsen. Sådan begäran skall ske skriftligen.
 
För det fall samtliga ledamöter entledigas enligt ovan skall ordföranden i valberedningen omedelbart söka nya ledamöter av valberedningen på egen hand, där reglerna i § 47 beaktas. Nya ledamöter skall anslås medlemmarna på lämpligt sätt genom styrelsens försorg.
 
 
 
Avdelning 6 – Revisor och revision
 

§ 51 Revision
 
Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar av betydelse för revisionen. Styrelsen som kollektiv eller enskild styrelseledamot eller suppleant är skyldiga att på anmodan
lämna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet samt vara revisor behjälplig i möjligaste mån i revisionsarbetet.
 
Föreningens räkenskaper skall vara revisor tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
 
Till revisor får ej styrelseledamot eller suppleant utses.
 
 
§ 52 Revisors åligganden och ställning
 
Revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret och eventuellt kanslis verksamhet samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.
 
Revisor fullgör sitt uppdrag självständigt gentemot styrelsen.
 
 
§ 53 Undantag från revisionen
 
Beslut som fattats i ärenden enligt § 13 (uteslutning av medlem) omfattas ej av revisors granskning.
 
 
§ 54 Revisionsberättelsen
 
Den berättelse som revisor avlämnar på årsmötet kallas för revisionsberättelse och skall lämnas såväl i muntlig som i skriftlig form inför årsmötet.
 
I övrigt skall revisionsberättelsen innehålla följande
 
1. Vilket räkenskaps- och verksamhetsår revisionen avser. 
 
2. Genomgång av räkenskaperna och verksamheten i stort. 
 
3. Övriga upplysningar som bör komma till medlemmarnas kännedom. 
 
4. Vilka anmärkningar som riktas mot styrelsen och därtill hörande anledningar. 
 
5. Ett uttalande om ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. 
 
6. Uppgift om vem som genomfört revisionen.
 
Anmärkning får riktas mot styrelsen som kollektiv eller till någon enskild styrelseledamot eller suppleant.
 
Om ansvarsfrihet ej tillstyrks skall en motivering till denna rekommendation göras i revisionsberättelsen.
 
 
§ 55 Revisors avgång och entledigande
 
Avgår revisor före mandattidens utgång skall suppleant inträda i revisors ställe.
 
Om suppleant ej kan inträda i revisors ställe åligger det styrelsen att snarast utse ny revisor och suppleant med beaktande av vad som i § 51 4 st. föreskrivs.
 
För att revisor skall kunna entledigas från sin uppgift krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
 
 
 
Avdelning 7 – Kansli
 

§ 56 Bildande av kanslifunktion
 
Beslut om bildande och nedläggning av kanslifunktion fattas av styrelsen.
 
 
§ 57 Kanslis organisation

Kansliets arbete skall ledas av därför av styrelsen utsedd kanslichef.
 
Kanslichef skall vid frågor rörande kansliet adjungeras in i styrelsen om styrelsen anser detta nödvändigt. Kanslichefen har närvaro- och yttranderätt rörande frågor som direkt eller indirekt berör kansliets organisation.
 
Kanslichefen är direkt underställd styrelsen
 
 
§ 58 Instruktion för kansli

Föreningens styrelse skall i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt fastställa de befogenheter och skyldigheter som kansliet har.
 
 
§ 59 Kansliets ändamål

Kansliet skall följa de beslut föreningens årsmöte och/eller styrelse fattar.
 
Kansliet skall även följa de övriga riktlinjer som dessa stadgar föreskriver.
 
Kansliet skall annars verka för att bistå medlemmarna i deras dagliga arbete genom att på sätt som styrelsen i instruktionen föreskriver vara medlem behjälplig.
 
Kansliet skall alltid verka för att föreningens organisation och struktur stärks
 
 
§ 60 Kansliets anställda
 
Styrelsen rekryterar erforderligt antal personal av vilka en person utses såsom kanslichef.
 
Vid rekrytering av personal skall vederbörandes kompetens vara meriterande medan hänsyn till lagtillhörighet inte skall göras. 


0 KOMMENTARER      4559 VISNINGAR
SFSU
2012-01-27 11:49:00


ANNONS:

Fler artiklar om SFSU

Valberedningens förslag till styrelse inför verksamhetsåret 2015
SFSU
2014-11-23 23:48:52

Klargörande i pyrofrågan
SFSU Igår drog en vild och rätt förvirrad debatt om pyrofrågan igång igen. Polisen och SEF gick ut med motstridiga uppgifter kring hur illegal pyroteknik ska hanteras, med kaos på sociala medier som följd. När man rotar lite i frågan verkar det emellertid inte vara mycket nytt att faktiskt snacka om – i alla fall inte ännu. Vi reder ut begreppen.
2014-11-14 15:40:00

Kallelse till årsmöte för SFSU samt information om helgen
SFSU Svenska Fotbollssupporterunionen kallar till årsmöte söndagen den 30 november 13.00 i mediacentret på Nya Malmö Stadion.
2014-11-02 22:01:00

PROGRAM – SFSU:s supporterträff 28-29 juni
SFSU Här kommer programmet för SFSU:s supporterträff i Stockholm 28/29 juni.
2014-06-18 02:41:42

SUPPORTERTRÄFF I STOCKHOLM
SFSU Mer info om SFSU:s supporterträff i Stockholm den 28/29 juni.
2014-06-09 23:10:41

PRESSMEDDELANDE
SFSU Pressmeddelande från SFSU
2014-04-02 14:51:30

Verksamhetsberättelse för SFSU 2013
SFSU Ja, just det: verksamhetsberättelsen för SFSU under 2013
2013-11-26 14:51:37

ÅRSMÖTE I SVENSKA FOTBOLLSUPPORTERUNIONEN 2013
SFSU Här är årsmötesprotokollet från SFSU:s årsmöte 2013, i transparensens och föreningsdemokratins namn.
2013-11-26 14:47:21

REDOGÖRELSE AV SFSU:S ÅRSMÖTESHELG
SFSU Helgen den 15-17 november organiserade SFSU en förlängd årsmöteshelg i Göteborg. Det var på alla plan en väldigt lyckad tillställning. Här följer en kortare redogörelse.
2013-11-26 14:37:27

Inför SFSUs årsmöte, motioner
SFSU Inför årsmöteshelgen 16-17 november i Göteborg. Styrelsen i SFSU har fått in 2 motioner till 2013 års årsmöte. De kommer härunder, tillsammans med styrelsens svar till motionerna.
2013-11-11 15:22:22

ANNONS:
SENASTE NYHETERNA OM SFSU
ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:
Svenska Fans
START  Fotboll: SVERIGE | ENGLAND | ITALIEN | SPANIEN | TYSKLAND | EUROPA | VÄRLDEN   Ishockey: SVERIGE | NHL   Bandy: SVERIGE   Övrigt: US Sports | FORUM | BETTING
Krisläge på Stamford Bridge?
Católica besegrade Colo-Colo
”Fotbollsvärldens stora älskling”
Southgate har samlat sin trupp
Säsongen är över för Örebro
fantv fanradio livescore tabeller spelschema tvmatcher Champions League 08Fotboll CCM Prylhörnan Leovegas Elite prospects
Startsidan  |  Om SvenskaFans.com  |  RSS-feed  |  I mobilen  |  Kontakta redaktionen  |  Annons & marknad  |   Cookies